درباره پارسی مد من
سرویس پارسی مد من سرویسی دارای بخش های گوناگون برای دانلود راحت تر فایل ها و مد هاست . از مزایای این سرویس راحت تر کردن دانلود از سایت های آپلودیست که توسط پارسی مد استفاده می شوند . فعلا این سرویس به صورت ساده شروع به کار کرده ولی در حال پیشرفت است .
دلیل فعالیت : دلیل فعالیت تنها دانلود راحت تر شما است و همچنین نجات دادن شما از مراحل سخت دانلود فایل از سایر دانلودر ها و در آخرین مرحله نجات از چیز های وقت گیر که سرعت شما را در فرایند دانلود می گیرند .