ارزش یابی و ورود به حساب
در صورتی که بخواهید از امکانات پارسی مد من استفاده کنید تنها باید یکبار در هر هفته نام خود را وارد کنید و تایید کنید که ربات نیستید تا بتوانید به این سرویس دسترسی داشته باشید . ورود به حساب یا ارزشیابی بسیار ساده است و با پر کردن فرم زیر به پایان می رسد .